⌨ī¸Get account holder API

Gets the account holder name for a bank account.

Gets the account holder name for a bank account.

GET https://api.iamport.kr/vbanks/holder

Query Parameters

NameTypeDescription

bank_code*

String

Bank code

bank_num*

String

Account number

Numbers and special characters allowed

code * integer

Response code

0: success, Not 0: check the message

message * string

Response message

A non-zero code includes a message like 'Invalid payment info'.

response (VbankHolderAnnotation, optional)

bank_holder * string

Account holder name

Response Model Schema
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "response": {
    "bank_holder": "string"
  }
}

Last updated