⌨ī¸Get identity verification result API

Gets identity verification result.

Gets identity verification result by imp_uid.

GET https://api.iamport.kr/certifications/{imp_uid}

Request Body

NameTypeDescription

imp_uid*

String

i'mport verification ID

{
  // Response
}
Response Model Schema
{
 "code": 0,
 "message": "string",
 "response": {
  "imp_uid": "string",
  "merchant_uid": "string",
  "pg_tid": "string",
  "pg_provider": "string",
  "name": "string",
  "gender": "string",
  "birth": 0,
  "birthday": "string",
  "foreigner": true,
  "phone": "string",
  "carrier": "SKT",
  "certified": true,
  "certified_at": 0,
  "unique_key": "string",
  "unique_in_site": "string",
  "origin": "string",
  "foreigner_v2": true
 }
}

Last updated