⌨ī¸Delete billing key API

Deletes a billing key. You must check for any scheduled payments on the billing key.

Deletes the specified billing key.

DELETE https://api.iamport.kr/subscribe/customers/{customer_uid}

A deleted billing key cannot be restored.

Path Parameters

NameTypeDescription

customer_uid*

String

Billing key

Query Parameters

NameTypeDescription

reason

String

Reason for deletion

extra[requester]

String

Requester

(for Naver Pay only)

{
  // Response
}
Response Model Schema
{
 "code": 0,
 "message": "string",
 "response": {
  "customer_uid": "string",
  "pg_provider": "string",
  "pg_id": "string",
  "card_name": "string",
  "card_code": "string",
  "card_number": "string",
  "card_type": "null",
  "customer_name": "string",
  "customer_tel": "string",
  "customer_email": "string",
  "customer_addr": "string",
  "customer_postcode": "string",
  "inserted": 0,
  "updated": 0
 }
}

Last updated